Taryfy opłat

Cennik dotyczy opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na linii międzygminnej 2.

 

Bilety jednorazowe i karnety

Normalne

Ulgowe

Bilet jednoprzejazdowy (Zgierz)

2,60 zł

1,30 zł

Karnet 11-przejazdowy (Zgierz)

22,00 zł

11,00 zł

Bilet 24-godzinny

8,00 zł

4,00 zł

Bilet jednoprzejazdowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz)

3,00 zł

1,50 zł

Bilet jednoprzejazdowy (strefa II Zgierz – Stryków)

3,40 zł

1,70 zł

Bilet jednoprzejazdowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków)

4,80 zł

2,40 zł

Bilet jednoprzejazdowy lub 60-cio minutowy  WBŁZ (Wspólny Bilet Łódzko Zgierski) nie jest honorowany na linii międzygminnej nr 2 poza granicami miasta Zgierza

6,00 zł

3,00 zł

 

Bilety 30-dniowe**
 

Normalne

Ulgowe

Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza

78,00 zł

39,00 zł

Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza

64,00 zł

32,00 zł

Bilet okresowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz)*

82,00 zł

41,00 zł

Bilet okresowy (strefa II Zgierz – Stryków)*

86,00 zł

43,00 zł

Bilet okresowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków)*

98,00 zł

49,00 zł

Bilet okresowy WBŁZ (obejmuje komunikację miejską w Zgierzu, całą linię międzygminną nr 2 i strefy 1+2 w Łodzi)

148,00 zł

74,00 zł

 

Bilety 90-dniowe**
 

Normalne

Ulgowe

Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza

160,00 zł

80,00 zł

Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowa na terenie Zgierza

195,00 zł

97,50 zł

Bilet okresowy WBŁZ (obejmuje komunikację miejską w Zgierzu, całą linię międzygminną nr 2 i strefy 1+2 w Łodzi)

388,00 zł

194,00 zł

 

Opłaty dodatkowe (kary)

wysokość opłaty

za przejazd bez ważnego biletu

130,00 zł

za przewóz bagażu bez ważnego biletu

52,00 zł

W przypadku natychmiastowego uiszczenia wyżej wymienionej opłaty dodatkowej, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej nałożenia, wysokość tej opłaty obniża się o 30%

za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu

390,00 zł

*    bilety okresowe strefowe, obowiązujące na linnii międzygminnej 2 uprawniają również do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi komunikacji miejskiej.

**   wszystkie bilety okresowe dostępne są również z ulgą Zgierskiej Karty Rodziny w wysokości 15% ceny biletu.

 

 

Taryfa na liniach 6 i 61

 

W związku z Porozumieniem komunalnym z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na liniach 6 i 61 kursujących pomiędzy miastami Zgierz i Łódź obowiązuje rozdzielność taryfowa. Zgodnie z powyższym po stronie zgierskiej obowiązują opłaty regulowane Uchwałami Rady Miasta Zgierza (bilety "zgierskie" MUK), a po stronie łódzkiej taryfa zgodna z Uchwałami Rady Miasta Łodzi (bilety "łódzkie", Łódzkiego Transportu Zbiorowego). Zmiana strefy taryfowej oznaczona jest na rozkładach jazdy symbolem "#".
Bilety "zgierskie" są biletami jednoprzejazdowymi, można je skasować już podczas rozpoczęcia podróży na terenie miasta Łodź.

 

Opracowano na podstawie:

 

Zasady korzystania ze środków komunikacji miejskiej:

 1. Pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany uczynić bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest
  uiszczenie opłaty za przejazd. Bilet jest ważny w tym pojeździe, w którym został skasowany (nie uprawnia do przesiadek).

 2. Za ważny bilet miesięczny uważa się bilet nośnik elektroniczny w postaci plastikowej karty z zakodowanym na niej określonym uchwałą biletem.

 3. Za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 48dm3 (np. 60x40x20 cm) lub psa (z wyjątkiem trzymanego na kolanach) należy wnieść opłatę w pełnej wysokości, niezależnie od posiadanych przez pasażera ulg i zwolnień.

 4. Osoby podróżujące z dziećmi do lat 4 nie uiszczają opłaty za przewóz wózka.

 5. Kierowcy nie prowadzą sprzedaży biletów, zakup możliwy za pomocą aplikacji telefonu komórkowego (Skycash, Mobilet)

 

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów obowiązują w autobusach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 • posłowie i senatorowie RP,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,

 • osoby  całkowicie  niezdolne  do  pracy  oraz  samodzielnej  egzystencji,  osoby  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,

 • ociemniali i towarzyszący im w podróży przewodnicy,

 • dzieci  o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  (posiadające  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego), uczęszczające  do  przedszkoli  i szkół  ogólnodostępnych,  a także  do  przedszkoli,  szkół i placówek specjalnych, klas  integracyjnych  lub dziennych  ośrodków  rehabilitacyjnych  oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,

 • dzieci w wieku do 4 lat,

 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,

 • pracownicy Miejskich Usług Komunikacyjnych w czasie wykonywania czynności służbowych,

 • pracownicy przewoźnika, obsługującego daną linię,

 • żołnierze czynnej służby do stopnia starszego kaprala włącznie,

 • umundurowani funkcjonariusze Policji,

 • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu,

 • osoby wyróżnione Tytułem Honorowym "Zgierski Dawca Krwi",

 • pracownicy zakładów pracy chronionej posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wyłącznie podczas podróży na trasie: dom -zakład pracy chronionej (na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu).

 • dzieci objęte rodzinną lub instytucjonalną formą pieczy zastępczej do ukończenia 25 roku życia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz.575).

 • asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w czasie wykonywania czynności służbowych - od poniedziałku do soboty pomiędzy godziną 8:00-21:00 (na podstawie zaświadczenia wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł.o. Rafała Chylińskiego)

 • pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w czasie wykonywania czynności służbowych - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 (na podstawieważnej legitymacji służbowej).

 • mieszkańcy miasta Zgierz podczas przejazdu między przystankami Długa/Spacerowa - Długa/Sierakowskiego i Długa/Sierakowskiego - Długa/Spacerowa.

Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

 • kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206),

 • studenci szkół wyższych,

 • dzieci  i młodzież  do  24 roku  życia,  uczęszczający  do  szkół  określonych w ustawie z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

 • dzieci w wieku od 4 do 7 lat,

 • dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęci obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności,

 • emeryci i renciści pobierający emeryturę lub rentę oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne - przed ukończeniem 70 roku życia,

 • osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały,

 • Zasłużeni  Honorowi  Dawcy  Krwi  posiadający  odznakę  I stopnia,  na  podstawie  imiennej  legitymacji - mieszkańcy miasta Zgierza,

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę I stopnia, na podstawie imiennej legitymacji – mieszkańcy  gminy  objętej  porozumieniem  międzygminnym  na  linii  autobusowej  będącej przedmiotem porozumienia  międzygminnego,  dla  którego  organizatorem  publicznego  transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,

 • osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu,

 • osoby  przebywające  na  zasiłkach  i świadczeniach  przedemerytalnych  na  stałe  zameldowane  na terenie gminy  objętej  porozumieniem  międzygminnym  na  linii  autobusowej  będącej  przedmiotem porozumienia międzygminnego,  dla  którego  organizatorem  publicznego  transportu  zbiorowego  jest Gmina  Miasto  Zgierz, na  podstawie  legitymacji  wydanej  przez  Miejskie  Usługi  Komunikacyjne w Zgierzu.

 

Zasady dotyczące uprawnień do ulg i bezpłatnych przejazdów są wspólne dla linii międzygminnej 2 i innych linii autobusowych komunikacji miasta Zgierza.

Opracowano na podstawie Uchwały Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. LII/634/14 w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

Osoby korzystające z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu obowiązane są posiadać przy sobie i okazywać kontrolerowi biletów dokument potwierdzający odpowiednie uprawnienia.

 


 

Copyrights © 2018 Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. All Rights Reserved